CENTRÁLNÍ SKLAD

Zákaznická linka:

Mob.telefón: + 420 (2) 25850044

e-mail: info@kocarkysnu.cz

Zákaznická linka dostupná v pracovní dny od 9 °° hod. do 16 °° hod.

Žádost o zpětný telefonát:

>>> Klikněte sem! <<<

MOŽNOST DORUČENÍ

Výhody registrace:

SSL Certificate

Ako mám nakupovať?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a definice

 1. Všeobecné obchodní podmínky /dále jen "obchodní podmínky"/ se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím - spotřebitelem a internetovým obchodem https://www.kocarkysnu.cz (prodávajícím), kterým je společnost: Baby Webstore s.r.o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača,  IČO: 56039522 , DIČ: 2122171854 IČ DPH SK2122171854, zapsaná v obchodním rejstříku  Městského soudu Bratislava III,  , oddíl: Sro, vložka č.: 175964/B.    
 2. Všeobecné obchodní podmínky dále upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v aktuálním znění a jsou nedílnou součástí smlouvy.
 3. V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především zákonem zejména zákon č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, občanským zákoníkem a zákonem zákon č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/1992 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupujícím (objednatelem) se rozumí osoba registrovaná v systému, která odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem https://www.kocarkysnu.cz/ po vlastní autorizaci a jejíž zakoupené zboží nebo služby neslouží k výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný obchodním systémem nebo e-mail zaslaný na adresu prodávajícího, obsahující informace o kupujícím (jméno a příjmení, úplnou a přesnou adresu, e-mail, telefonní číslo), předmět plnění - název zboží, množství a jeho cenu, místo dodání.

 

Definice

Prodávajícím je Baby Webstore s.r.o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača,  IČO: 56039522 , DIČ: 2122171854 IČ DPH SK2122171854

Kupujícím je zákazník internetového obchodu www.kocarkysnu.cz, může jím být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu členů svéhojejí domácnosti a zboží jí neslouží k výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo podnikání.

Podnikatel je kupující, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím. Podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se na něj vztahují, a obchodním zákoníkem.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a detailů požadovaných systémem při registraci nebo realizaci objednávky. 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami. Úplnou a kompletní elektronicky přijatou objednávku rovněž elektronicky potvrdíme.
 2. Všechny elektronicky přijaté objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy.
 3. Prodávající přijímá návrh kupujícího na uzavření smlouvy dodáním zboží kupujícímu.
 4. Smlouva uzavřená na dálku je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti za použití webových stránek a elektronické pošty.
 5. Smlouvou o prodeji zboží se rozumí smlouva, kterou kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva. Kupní smlouva, na jejímž základě dochází k prodeji zboží, vzniká závazným potvrzením objednávky v systému. Objednávka potvrzená prodávajícím se považuje za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v okamžiku potvrzení objednávky.
 6. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry, hmotnosti a další údaje uvedené na našich webových stránkách jsou závazné a vycházejí z údajů výrobců. 6. Zavazujeme se dodat zboží pouze v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, odpovídajícím normám, pravidlům a předpisům platným ve České republice a také řádně vybavené českými návody
 7. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, s níž byl výslovně seznámen před odesláním objednávky, uvedenou při jejím vytvoření.
 8. Žádáme Vás, abyste si při převzetí zásilky prohlédli její obal. V případě poškození Vás žádáme, abyste s kurýrem sepsali škodní protokol nebo jiný doklad potvrzující poškození obalu.
 9. Zboží není skladem - pokud zboží objednané kupujícím již není skladem, navrhne prodávající kupujícímu náhradní řešení v podobě dodání jiného zboží. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, objednávka se automaticky ruší.
 10. Nepravdivá objednávka - objednávka je označena jako nepravdivá, pokud obsahuje nesmyslné údaje (pokud ji nelze doručit), adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí (v případě ověření objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky, aby se situace vyjasnila.
 11. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila dodavatelská cena zboží.
 12. Kupující objedná více než 10 kusů jednoho zboží - pokud má kupující zájem o více než 10 kusů jednoho zboží, je třeba předem kontaktovat prodávajícího e-mailem za účelem projednání možností a podmínek prodeje.
 13. Kupující požaduje osobní odběr v provozovně prodávajícího, kde se zboží nenachází, a kupující nesouhlasí se změnou místa odběru nebo způsobu dopravy.
 14. Pokud Kupující požádal o dodání zboží do jiné země než do České republice.
 15. V případě neuzavření kupní smlouvy v době, kdy kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na účet kupujícího nejpozději do 14 pracovních dnů od oznámení o neuzavření kupní smlouvy.
 16. Uzavřením kupní smlouvy je kupní smlouva pro účastníky kupní smlouvy závazná.
 17. V případě změny objednávky je změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu dopravci nebo již zboží na žádost kupujícího upravil.
 18. Nemůže-li Prodávající plnit smlouvu, protože nemůže dodat objednané zboží, je povinen o tom neprodleně informovat Spotřebitele a vrátit mu zaplacenou cenu za zboží do 14 pracovních dnů, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na náhradním plnění.

provozovateli portálu Heureka.sk, můžeme pro tyto účely předat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vznést námitku, a to odmítnutím dalších dotazníků prostřednictvím odkazu v e-mailu s dotazníkem. Pokud vznesete námitku, dotazník vám již nebudeme zasílat."

 

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání. Po uplynutí 12hodinové lhůty začne prodávající objednávku vyřizovat a kupující bude informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 15 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ustanovením čl. 2 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím v listinné podobě. Spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy dle přílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Sb. Pokud se tak rozhodne, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání. V případě odstoupení od smlouvy kupující písemně informuje prodávajícího a zboží vrátí prodávajícímu na vlastní náklady. Prodávající se zavazuje zboží převzít a po kontrole vráceného zboží neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku.
 3. Zboží spolu s dokladem o koupi zašlete zpět do 15 dnů ode dne převzetí zásilky na adresu Baby Webstore s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo. Při vrácení zboží jej zašlete zabalené, nepoškozené, včetně přiložené dokumentace, příslušenství apod. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, bere kupující na vědomí, že dárková smlouva uzavřená mezi stranami je vázána na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvyv případě, že kupující uplatní právo na odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen vrátit související dárky poskytnuté spolu s vráceným zbožím. Při odstoupení od kupní smlouvy nese zákazník veškeré poštovné za vrácení zboží.
 4. Postup při odstoupení od smlouvy spočívá v tom, že spotřebitel zašle na korespondenční adresu prodávajícího jednoznačné písemné prohlášení, že odstupuje od smlouvy, ve kterém uvede údaje prodávajícího (viz výše), údaje spotřebitele, číslo objednávky, datum nákupu a adresu nebo číslo svého bankovního účtu, na který mu bude platba za zboží vrácena. Spotřebitel musí odstoupení od smlouvy datovat a podepsat. Po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (nebo dokladu o zaslání zboží prodávajícímu) budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které spotřebitel uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží.
 5. zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Platby budou spotřebiteli vráceny do 15 dnů ode dne doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude zboží vráceno nebo než bude prodávajícímu předložen doklad o odeslání zboží. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, který spotřebitel použil k úhradě zboží, pokud se spotřebitel a prodávající výslovně nedohodnou na jiném způsobu vrácení peněz. Tato částka bude vrácena bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
 6. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží do 15 kalendářních dnů ode dne dodání zboží.
 7. V případě takto zabaleného výrobku, který nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů po otevření a doručení vrátit. Mezi hygienické výrobky patří (gumové pleny, noční košile, spodní prádlo, podprsenky, matrace, plenky, dudlíky, kojenecké láhve, kartáče na dudlíky, kousátka, ruční odsávačky mateřského mléka, vložky do podprsenky, chrániče bradavek, nádoby na mateřské mléko, neelektrické odsávačky mateřského mléka, přebalovací podložky, sterilizátory, odsávačky do nosu, naše výrobky zabalené v ochranné fólii, např. : teploměr, inhalátor, kojící polštář, sady pro péči o dítě.
 8. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peníze stejným způsobem, jaký spotřebitel použil pro svou platbu, ale spotřebitel se může s prodávajícím dohodnout na jiném způsobu vrácení peněz. V případě vrácení peněžních prostředků na bankovní účet budou peněžní prostředky vráceny na číslo účtu uvedené kupujícím v odstoupení od smlouvy.

 Formulář pro odstoupení od smlouvy-TU

 

IV. Dodací podmínky

 1. Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště /sídlo/ kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři. Zboží bude prodávajícím dodáno s využitím služeb třetích osob /kurýrní společnosti/ .
 2. Dodání zboží je provedeno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši.
 4. Prodávající dodá zboží kupujícímu co nejdříve, tj. zpravidla od 1-5 dnů po obdržení objednávky.
 5. Zboží bude kupujícímu dodáno v běžném obalu, s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají zvláštní požadavky. Prodávající se zavazuje:

dodat kupujícímu objednaný druh a množství zboží a za platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

 

Prodávající neodpovídá za:

opožděné dodání zboží z důvodu nesprávné adresy příjemce.

nedodání zboží z důvodu omezení nebo zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek způsobených dodavatelem, případně výrobcem.

 

V. Kupní cena a platby

 1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží při dodání, od kurýra nebo na zvoleném místě.
 2. Přehled možných způsobů úhrady - kupující platí za dodání zboží:
 3. a) Česká GLS - při převzetí zboží na dobírku
 4. b) Prodávající - zaplatí kupní cenu na dohodnutém místě
 5. c) Prodávajícímu - zaplatí celou částku bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet před dodáním zboží.

V případě platby bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet bude zásilka odeslána až po připsání částky na bankovní účet.

Není-li cena za dodávané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo pozastavit dodání zboží až do uhrazení celé částky.

 1. Výjimky z výše uvedených nákladů na dopravu

Vyhrazujeme si právo zasílat některé kategorie výrobků za individuální poplatek za doručení (např. nábytek, trampolíny a jiné velké a těžké výrobky), který je rovněž uveden v technickém listu výrobku.

VI. Náklady na dodání a balení

Baby Webstore s.r.o. si neúčtuje balné.

Rozvoz zboží je zajišťován po celém území Česka. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve výši stanovené v závislosti na hodnotě objednaného zboží. Cena za dodání zboží je uvedena včetně DPH.

V případě osobního odběru se náklady na dodání neúčtují.

 

VII. Záruční podmínky a reklamační řád, dokumenty

 1. Prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím veškeré příslušné doklady vztahující se ke zboží, tj. doklad o koupi, návod k použití.
 2. Na zboží zakoupené u Baby Webstore s.r.o. poskytujeme kupujícímu-fyzické osobě záruční dobu v délce 24 měsíců dle ustanovení občanského zákoníku. Doklad o koupi je dokladem pro uplatnění reklamace.
 3. Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží, které se projeví v záruční době a jsou způsobeny výrobní vadou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným a nevhodným zacházením, používáním v rozporu s návodem k použití nebo na vady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí, živelnou pohromou, násilným poškozením, povětrnostními podmínkami nebo provozem v extrémních a nestandardních podmínkách.
 5. Pro uplatnění reklamace je nutné předložit nebo zaslat reklamované zboží nebo jeho část. K reklamaci musí být přiložena faktura a záruční list. Zboží zašlete nebo doručte na adresu Baby Webstore s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo.
 6. Prodávající neodpovídá za pozdní doručení zboží způsobené nesprávnou adresou kupujícího. 7. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží po převzetí od dopravce/kurýra důkladně prohlédl.
 7. Výrobci své výrobky neustále vyvíjejí/změňují. Internetový obchod se bude snažit, aby obrázky zobrazené na webových stránkách odrážely všechny vlastnosti, barvy atd. výrobku. Vzhledem k možným rozdílům se pravidla práva na odstoupení od smlouvy nemění.

Bližší informace o svých právech v souvislosti s reklamací vad zboží a další informace o postupu při reklamaci zboží může kupující získat v reklamačním řádu prodávajícího, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu info@kocarkysnu.cz), pokud není spokojen se způsobem, jakým Prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající na tuto žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt ADR") dle zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem uvedeným v § 12 zákona o ADR. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo s ní souvisí. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Kupující-spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů (ADR) RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího. Definice uvedené v obchodních podmínkách prodávajícího se vztahují i na tento reklamační řád.

Pro kupujícího, který je spotřebitelem, se reklamace zboží řídí obchodními podmínkami prodávajícího, tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o ochraně spotřebitele při uzavírání smluv na dálku.

U kupujícího, který je podnikatelem, se reklamace řídí obchodními podmínkami prodávajícího, tímto reklamačním řádem, obchodním zákoníkem.

 

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Za vadu zboží nelze považovat změny vlastností zboží, ke kterým došlo v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání nebo používání v rozporu s účelem, ke kterému je zboží určeno, nesprávné nebo zanedbané základní údržby, neodborného zásahu ze strany kupujícího nebo třetí osoby a/nebo nesprávného skladování zboží. Za vadu zboží se nepovažuje ani drobný rozdíl ve struktuře lícního vzoru přírodní kůže. V případě použitého zboží prodávající neodpovídá za vady způsobené používáním nebo opotřebením.

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádně a včas, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů.

Místo a způsob podání žádosti

Pokud si spotřebitel přeje uplatnit reklamaci, doporučujeme kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@kocarkysnu.cz, (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE). Ve zprávě je kupující povinen uvést označení reklamovaného zboží, popsat důvod reklamace a přiložit kopii faktury nebo dokladu o zaplacení reklamovaného zboží. Spotřebitel může rovněž uvést informace o reklamovaném zboží v reklamačním formuláři, který je k dispozici ZDE, a poté jej spolu s kopií faktury nebo dokladu o zaplacení reklamovaného zboží zaslat prodávajícímu poštou nebo e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, Prodávající neprodleně doručí Spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možné potvrzení doručit ihned, doručí jej Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Lhůta pro podání žádosti

Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí zákonné záruční doby, tj. do 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě použitého zboží prodávající neodpovídá za vady způsobené jeho používáním nebo opotřebením a záruční doba činí 12 měsíců ode dne jeho převzetí kupujícím.

Pokud je reklamace vyřízena opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je kupující povinen opravené zboží převzít. Jakmile kupující uplatnil některé z práv z odpovědnosti za vady, např. právo na opravu nebo slevu, provedl volbu a uplatnil jedno z možných práv, je tímto projevem vůle vázán a nemůže volbu uplatněného práva změnit, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za nové, běží záruční doba znovu od převzetí zboží.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Odstranitelné vady

Odstranitelná vada je taková vada, jejíž odstranění (oprava) nezhorší vzhled, funkci a jakost zboží, kterou lze odstranit bez zbytečného odkladu a jejíž odstranění je účelné.

V případě odstranitelné vady má spotřebitel právo požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (bezvadnou), pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné obtíže.

Neodstranitelné vady

Neodstranitelná vada je vada, která brání řádnému užívání zboží a kterou nelze odstranit nebo jejíž odstranění je neproveditelné.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která nebyla způsobena nedbalostí při užívání ze strany spotřebitele, má spotřebitel právo požadovat:

výměnu zboží za nové a bezvadné zboží,

odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud povaha neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání věci jako věci bez vady (estetické vady...), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Při poskytnutí slevy se přihlíží k povaze vady, míře a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a možnostem jeho dalšího využití.

Prevence a zamezení poškození zboží

Základní podmínkou pro zachování dobrého stavu zakoupeného zboží a jeho funkčnosti je řádná prevence ze strany kupujícího v podobě základní údržby. Tato povinnost kupujícího vychází z obecně závazných právních předpisů, podle kterých je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám.

Spotřebitel je povinen se před použitím zboží seznámit s funkcemi a možnostmi zakoupeného zboží tím, že si pečlivě přečte informace uvedené v návodu k použití zakoupeného zboží a případně obsah dalších dokumentů přiložených k zakoupenému zboží.

Kupující tímto prohlašuje, že se řádně seznámil s celým zněním obchodních podmínek a že je vzal v úvahu. Kupující rovněž prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit, že tyto obchodní podmínky nebo kupní smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek budou jakkoli neplatné, neúčinné nebo neúčinné vůči třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají platná a účinná.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez udání důvodu nebo v případě změny souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.

V případě doručování elektronických zpráv (e-mailu) se elektronický dokument považuje za doručený okamžikem, kdy dojde do e-mailové schránky adresáta. V případě doručování písemností se písemnost považuje za doručenou, i když ji adresát odmítne převzít nebo i když ji adresát vlastní vinou nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště stanovené odesílatelem a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel předložit nepoškozený doklad. Oznámení doručovaná kurýrní službou se považují za doručená okamžikem převzetí adresátem. Pokud je doručení kurýrní službou neúspěšné, považuje se za doručené třetí den po prvním pokusu o doručení, přičemž pokus o doručení je doložen prohlášením kurýrní služby.

Na základě těchto obchodních podmínek vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah, který se řídí právem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv uzavřených na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají výlučně pravomoci soudů České republiky.

 

Výrobky „BOXING DAY“:

 

Produkty Boxing Day jsou nabízeny za výprodejové ceny, což jsou obvykle poslední kusy produktů nebo přebalené produkty či produkty, jejichž prodej byl ukončen. V názvu výrobků se rovněž objeví "Boxing"! Zákazník si je při výběru tohoto výrobku plně vědom výše uvedených informací a souhlasí s tím, že výrobek může mít drobná poškození, na která se v tomto případě nevztahuje záruka, ale že tato drobná poškození (např. škrábance, drobné záhyby) neovlivní žádnou funkci výrobku.

VIII. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Baby Webstore s.r.o. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje vaše soukromí. Abychom vám však mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Chráníme je před zneužitím a zaručujeme, že nikdy neposkytneme třetí osobě vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech.
 2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše uvedených podmínek. 3. Registrací jako zákazník, žadatel o newsletter, účastník průzkumu a dalšími formami registrace berete na vědomí, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě prostřednictvím e-mailu. Pokud si již nepřejete tyto informace dostávat, máte možnost jejich zasílání kdykoli ukončit postupem uvedeným v každé e-mailové zprávě.
 3. Úroveň ochrany osobních údajů deklaruje správce v dokumentu o ochraně osobních údajů.
 4. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů Prodávajícím nebo Zpracovatelem ve smyslu tohoto článku. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, uspořádávání, zpracování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, přeuspořádávání, kombinování, přemísťování, používání, uchovávání, blokování, likvidace, přeshraniční předávání, zveřejňování, zpřístupňování, zpřístupňování nebo poskytování osobních údajů. Kupující má právo požadovat opravu osobních údajů a jejich doplnění, jakož i jejich blokování, dále může požadovat informaci o tom, zda jsou jeho údaje zpracovávány, informaci o zdroji, ze kterého správce získal osobní údaje ke zpracování, jakož i vysvětlení a odstranění závadného stavu.
 5. Při zpracování osobních údajů bude docházet k přeshraničnímu předávání osobních údajů v rámci členských států Evropské unie.

Identifikační údaje Prodávajícího jako Správce jsou uvedeny v článku I těchto VOP

    6. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu:

pro účely zpracování objednávky:

    - adresování

    - Jméno a příjmení,

    - datum narození,

    - adresa trvalého bydliště,

    - telefonní číslo,

    - e-mailová adresa,

    - doručovací adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště),

    - číslo bankovního účtu (bankovní spojení).

   7. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujícího jsou přísně důvěrné, budou použity pro účely kupní smlouvy, plnění závazků z ní vyplývajících a s ní souvisejících, pro vytvoření databáze klientů. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů.

8. Prodejce osobních údajů. Zprostředkovatel nebude zveřejněn a neposkytuje třetí stranu, s výjimkou osoby, která poskytuje dodávku zboží - kurýrní společnosti GLS nebo jinou předávací společnost, osoba, která poskytuje platbu v souvislosti s nákupní smlouvou a účetním, který udržuje Účty společnosti.

9. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím stranám - jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů.

10. Osobní údaje jsou uloženy v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány ručně (zaměstnanci prodejce) a automatické (zaměstnanci).

11. Práva kupujícího jako předmětu údajů při zpracování osobních údajů jsou uvedena v § 28 zákona o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má za podmínek uvedených v zákoně o ochraně osobních údajů zejména právo na základě písemné žádosti operátora:

- Vyžadovat potvrzení, zda jsou osobní údaje o něm zpracovány, nebo ne

- Vyžadovat v obecně srozumitelné formě informací o zpracování osobních údajů v informačním systému,

- Vyžadujte v obecně srozumitelné formě přesných informací o zdroji, ze kterého získal své osobní údaje pro zpracování,

- vyžadovat v obecně srozumitelné formě seznamu jejích osobních údajů, které podléhají zpracování,

- Vyžadujte opravu nebo likvidaci vašich nesprávných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů předmětem zpracování,

- vyžadovat likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel je ukončen; Pokud je předmětem zpracování oficiální dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o vrácení peněz,

- vyžadují likvidaci svých osobních údajů, které podléhají zpracování, pokud byl zákon porušen,

- Vyžadovat blokování svých osobních údajů kvůli výběru souhlasu před uplynutím doby své platnosti, pokud operátor zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů,

- Pro účely přímého marketingu je námitky proti zpracování, použití nebo poskytování osobních údajů.

12. Dohled nad dodržováním závazků stanovených zákonem o ochraně osobních údajů během zpracování osobních údajů je úřadem prováděn pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha.

IX. Konečná a přechodná ustanovení

 1. Tyto obecné podmínky se použijí ve znění webových stránek prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, pokud není mezi oběma stranami dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky přijímá kupující všechna ustanovení obecných smluvních podmínek a postupu stížností ve verzi platné v den odeslání této objednávky.
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. - Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řadí těmito VOP a příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky na základě Občanského zákoníka 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č.. 634/1992, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj , Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 82007 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru  č. 037/772 02 16  . Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). - Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce (ČOI), Štěpánska 796/44, 11000 Praha 1 t.č. +420222703404. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem lze řešit formou alternativního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. V takovém případě Kupující, který je spotřebitelem může kontaktovat subjekt alternativního řešení sporů, kterým je například ČOI www.coi.cz nebo jiná oprávněná právnická osoba. Kompletní seznam subjektů alternativního řešení sporů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (www.mpo.cz/dokument1926.html)
 5. č. 037/772 02 16  . Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/).
Ochrana osobních údajů
GDPR / Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Baby Webstore S.R.O. se svou registrovanou kanceláří na Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača,  IČO: 56039522 , DIČ: 2122171854 IČ DPH SK2122171854 jako prodejce dětských kočárků a příslušenství pro nejmladší (dále jen „provpzvatel“) prohlašuje, že přijala přiměřená technická a organizační opatření zajistění ochrany práv právního zpracování osobních údajů. Provozovatel rovněž zveřejnil všechny povinné informace v zákoně o ochraně osobních údajů a zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoli dotazů od subjektu údajů a dalších osob.

Jednotlivé informace lze také naučit telefonicky na adrese:+ 421 (2) 33527670, e -mail: info@kocarkysnu.cz a na našem webu https://www.kocarkysnu.cz/ v samostatné části zásad ochrany osobních údajů.
Níže jsou uvedeny informace o zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s EP a Radou EU č. 2016/679 O ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném přesunu těchto údajů, který zruší směrnici 95/46/ES (obecná nařízení o ochraně údajů) a zákon č. 18/2018 Coll. o ochraně osobních údajů a o změnách určitých aktů (dále jen: „Zákon o ochraně osobních údajů“).
Pseudonymizovaná data “znamenají informace a údaje o všech uživatech E-Shopu nebo jednotlivých kategoriích a skupinách uživatelů E-Shopu, které anonymizovaly a zpracovávaly do formy, která již neumožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu bez použití dalších dat.
„Osobními údaji“ se rozumí všechny informace a údaje (které mohou zahrnovat osobní údaje, jakož i zvláštní kategorie citlivých osobních údajů) související s konkrétní přirozenou osobou, která je nebo by mohla být identifikována prostřednictvím těchto údajů a která je provozována e-shopem provozováním e-shopu budou nahrány do informačního systému E-Shop.
„Třetí osoby“ znamenají jiné osoby než Baby Webstore s.r.o. a zprostředkovatelů. Jakékoli termíny, které nejsou v těchto POS definovány, mají stejný význam, jaký jsou uvedeny za platných obecných podmínek používání E-shopu (VPP).
Zpracování osobních údajů
V souvislosti s vytvořením zákaznického účtu a/nebo s nákupem zboží prostřednictvím e-shopu může být nutné poskytnout určité osobní údaje v rozsahu požadované jednotlivými formuláři v uspořádání zboží (např. jméno a příjmení , fakturační adresa, telefonní číslo, e -mail atd.). Rozsah požadovaných osobních údajů lze v případě potřeby změnit. Naplnění některých osobních údajů může být volitelné a můžete se rozhodnout, zda je vyplní nebo nechat je vyplnit (např. Váš vztah s vaším dítětem).
Poskytujete jakékoli osobní údaje dobrovolně a jste povinni se zvážit, do jaké míry poskytujete takové osobní údaje, ale bez vyplnění některých osobních údajů vám nemusí být dovoleno vytvořit zákaznický účet nebo vytvořit objednávku zboží.
Jste zodpovědní za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů a Baby Webstore s.r.o. se bude spoléhat na správnost a pravdivost těchto osobních údajů. Baby Webstore s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody, které můžete vy nebo jakákoli třetí osoba vzniknout v souvislosti s nesprávnými, neúplnými nebo nepravdivými osobními údaji při vytváření zákaznického účtu a/nebo objednávání zboží nebo později změnu osobní změny zákaznického účtu nebo objednávke.
Baby Webstore s.r.o. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců při zpracování osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (GDPR) a zákonem Ne. 18/2018 Coll. o ochraně osobních údajů a o změnách určitých aktů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chcete -li zajistit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budete požádáni o vytvoření zákaznického účtu a vytvoření objednávky zboží. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádříte kliknutím na příslušné pole ve formuláři, který se zobrazí v prohlížeči, který používáte při vytváření objednávky nebo registraci zákaznického účtu.
Osobní jméno jako vaše jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa a e-mail při vytváření objednávky a vytvoření zákaznického účtu bude zpracováno zákaznickým účtem Baby Webstore s.r.o..
Souhlas se zpracováním osobních údajů umožňující vaší nepřímé identifikaci.
Poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů a používáním e-shopu také poskytnete Baby Webstore .s.r.o. svoj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, což umožňuje vaši identifikaci a nepřímo, jedná se především o následující osobní údaje:
Informace a data ze zařízení, která používáte k používání e-shop, které mohou zahrnovat obecné informace o vašem zařízení.
Protokoluje data, která představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdykoli přistupujte k e-shopu (zejména IP adresa, přístup k přístupu, hardwaru a softwaru, počet kliknutí, stránky, které vidíte nebo objednáváte a čas, že vy utratit na webu a další) údaje o vašem používání E-Shop a transakcích a obchodech, které jste provedli prostřednictvím e-shopu.
Informace získané prostřednictvím SO -Called. Cookies a další zařízení pro monitorování uživatelů, včetně cookies a monitorovacích zařízení našich obchodních partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí, které do e-shopu zahrneme kdykoli.
Informace získané monitorováním uživatelských činností kliknutím na reklamní banner nebo odkaz, jakož i informace o činnostech třetích stran (jako jsou vyhledávače a sociální sítě);
Informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, např. Facebook „Líbí se mi“ (jako tlačítko) a podobně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů o zvláštní kategorii
Zvláštní kategorie osobních údajů jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženská víra, filozofická víra, členství v odboru, genetické údaje, biometrická data, zdravotní údaje nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace přirozené osoby. Baby Webstore s.r.o. mohou fungovat bez vašeho explicitního souhlasu.
1. Dodavatel
Baby Webstore S.R.O.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 56039522
Jako operátor zpracováváme vaše data pro naše vlastní účely. To znamená, že jsme stanovili účely, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje, určujeme prostředky zpracování a odpovědné za jejich řádné implementaci.

2. Zprostředkovatelé
V některých případech může operátortaké zpracovávat osobní údaje subjektů údajů také prostřednictvím zprostředkovatelů povolených zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 28 nařízení GDPR.
Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů jménem operátora. Zpracování osobních údajů prostřednictvím zprostředkovatele nemá negativní dopad na cvičení a výkon práv subjektu údajů. Provozovatel používá pouze zprostředkovatele poskytující vhodná technická, organizační a jiná opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla plně zajištěna ochrana dotyčné osoby.
Provozovatel používá následující kategorie zprostředkovatelů při zpracování osobních údajů subjektů údajů:
• Společnosti poskytující dodávky technických řešení, webhostingu, údržby a podpory IT systémů
používaných operátorem
• Přepravní společnosti
• Společnost poskytující účetní služby a daňové povinnosti
3. účely zpracování osobních údajů a jejich právního základu
Jako operátor získáme pouze ty údaje, která nevyhnutelně potřebujeme poskytovat plnohodnotnou službu při dodání vašich vybraných produktů prostřednictvím elektronického nákupu nebo pomocí jiné formy komunikace písemně osobně na místě nebo telefonicky a také poskytovat kvalitní
klientskou podporu a servis. Účely a právní základny zpracování osobních údajů v procesních krocích jsou:
• Zpracování dat za účelem registrace uživatelského účtu
Na našem webu máte možnost zaregistrovat uživatelský účet, pomocí kterého si můžete koupit snadněji a musíte zaznamenat všechny nákupy na jednom místě. Přijetí a zpracování osobních údajů za tímto účelem se provádí v souladu s čl. 6 par. 1 (a) a) obecného nařízení o ochraně údajů - konkrétně na základě souhlasu uděleného zpracování osobních údajů za účelem registrace uživatelského účtu. Máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas.
• Zpracování dat za účelem vytváření a přijetí objednávky z vaší části
Nábor a zpracování osobních údajů prostřednictvím vaší objednávky vytvořené - elektronicky, osobně, telefonicky nebo písemně ve smyslu čl. 6 par. 1 (a) (b) Obecné nařízení o ochraně údajů - pokud je zpracování údajů nezbytné k přijetí nezbytných opatření podle vašich požadavků jako subjektu údajů před uzavřením smluvního vztahu, tj. během předběžného vztahu.
• Zpracování dat za účelem zpracování objednávky doručením zakoupených produktů
Příjem a zpracování osobních údajů za účelem zpracování objednávky ve formě dodávání vybraných a zakoupených produktů se provádí v souladu s čl. 6 par. 1 (a) b) Obecné nařízení o ochraně údajů - pokud je takové zpracování nezbytné k splnění předmětu smlouvy, jejíž smluvní stranou jste jako
klient. V rozsahu této smlouvy také zpracováváme osobní údaje pro účely vzájemné komunikace i pro splnění závazků a výkon práv z tohoto smluvního vztahu.
• Zpracování dat za účelem získání -date informace -zpravodaj

Na našem webu máte možnost zaregistrovat svou e -mailovou adresu, pokud máte zájem o informování o našich zprávách a aktuálních událostech při poskytování služeb. Přijetí a zpracování osobních údajů za tímto účelem se provádí v souladu s čl. 6 par. 1 (a) a) Obecné nařízení o ochraně údajů na základě souhlasu schváleného zpracování osobních údajů za účelem získání aktuálních zpráv ve formě e-mailu na poskytnutou e-mailovou adresu. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit.
• Kontaktní formulář nebo požadavky v jiné formě
Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, napište nám svůj názor, hodnocení nebo vyřešit další problém, můžete se s námi spojit a my vám rádi pomůžeme. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše osobní údaje ve smyslu čl. 6 par. 1 (a) f) obecného nařízení
ochrana dat. V tomto případě je naším legitimním zájmem pomoci vašim klientům, ale také řešit otázky nebo aplikace nebo stížnosti třetích stran.
4. Seznam zpracovaných osobních údajů
V závislosti na konkrétním účelu zpracování zpracováváme různé kategorie vašich osobních údajů, a to:
• Registrace uživatelského účtu
-E-mail, přihlašovací heslo, telefonní číslo, první a příjmení, adresa bydliště nebo jiná adresa korespondence pro potřeby doručení zásilky
• Vytváření a přijetí objednávky / objednávky ve formě poskytování služeb a zboží
-Název a příjmení, adresa pobytu nebo jiná adresa korespondence pro potřeby doručení zásilky, telefonní číslo, e-mail.
• Registrace a sběr zpravodajů
-e-mailem.
• Kontaktní formulář nebo poptávka v jiné formě
-Jméno, e -mail, text zprávy, ve výjimečných případech telefonní číslo.
5. Bezpečné internetové bankovnictví
Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáte všechna svá data na zabezpečených stránkách brány TEYA brány.
Nepřijedeme do kontaktu s vašimi citlivými údaji o platbách - naučíme se pouze úspěšný nebo neúspěšný výsledek transakce.
6. Čas zpracování a zadržování vašich osobních údajů
Zpracovali jsme vaše osobní údaje, které jsme zpracovali v souladu s čl. 6 par. 1 (a) b) Regulace GDPR
- Při plnění závazků Baby Webstore S.R.O. Jsme dále zpracováváni proti klientům abychom splnili naše zákonné povinnosti v části daní a účetnictví, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. Vedení individuálních účetních záznamů o vašich potvrzených příkazech a fakturu za
účelem dodání naše služby. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v případě prokázání daňové povinnosti v souladu se zákonem o daňových právních předpisech, o správě daně atd. V každém případě sledujeme princip minimalizace zachování osobních údajů ve smyslu čl. 5 par. 1 (a) e) GDPR, a proto budou vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, budou odstraněny nebo anonymizovány.
Osobní údaje zpracované v souladu s čl. 6 par. 1 (a) (A) nařízení GDPR -na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem registrace a vytváření uživatelského účtu nebo za účelem odesílání aktuálních marketingových zpráv, zpracováváme data po dobu 3 let nebo dokud není
propuštění zamítnuto. V případě koncové doby zpracování implementujme kontakt písemně nebo pomocí e -e -mailu, kde lze souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnoven a rozšířen na další zpracování. V případě neschopnosti ohledně souhlasu při obnově a prodloužení
účelu zpracování nebo neodpovídání na provedený kontakt již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje - tj. Automaticky odstraníme data z záznamů, technicky odstraníme elektronická data ze systémů.
Osobní údaje zpracované v souladu s čl. 6 par. 1 (a) (f) Nařízení GDPR - Na základě legitimního úroku získaného v reakci na vaši poptávku/stížnost nebo problém týkající se poskytovaných a poskytovaných služeb bylo následně nutné, postoupené do předběžného nebo smluvního vztahu se okamžitě odstraní.

Jako provozovatel zajistíme vymazání osobních údajů bez zbytečného zpoždění po: všechny smluvní vztahy mezi vámi a operátorem byly ukončeny; a/nebo
- Všechny vaše povinnosti vůči operátorovi zmizely; a/nebo
- Byly poskytnuty všechny vaše stížnosti a žádosti; a/nebo
- Všechna ostatní práva a povinnosti mezi vámi a operátorem byla vyřešena; a/nebo
- byly splněny všechny účely zpracování stanoveného zákonem nebo zpracováním, pro které jste nám
dali souhlas, pokud bylo zpracování provedeno souhlasem subjektu údajů; a/nebo
- lhůta, pro kterou byl souhlas udělen nebo subjekt údajů zrušil jeho souhlas; a/nebo
- Žádost subjektu údajů byla potvrzena pro vymazání osobních údajů a byla splněna některým z důvodů, proč odůvodňují dodržování této žádosti; a/nebo
- Rovněž byla vyřešena rozhodující právní skutečnost pro ukončení účelu zpracování a zároveň byla definována ochranná doba uchovávání s ohledem na zásadu minimalizace období zachování osobních údajů;
- Zároveň netrvá na legitimním zájmu operátora, na všechny závazky provozovatele uvedeného obecně závazným právním předpisům, které vyžadují zachování osobních údajů subjektu údajů (zejména pro archivaci, daňový audit atd.) Nebo) nebo což by nebylo možné splnit bez jejich zachování.

V každém případě nejsou žádné náhodně získané osobní údaje systematicky zpracovány pro žádný účel. Pokud je to možné, informujeme subjekt údajů, jehož náhodně získané osobní údaje patří k jejich náhodnému získání a v závislosti na povaze případu poskytneme nezbytnou spolupráci vedoucí
k obnovení kontroly nad jeho osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných operacích k vyřešení situace budeme okamžitě zlikvidovat všechny náhodně získané osobní údaje.
Máte -li zájem o další informace o konkrétní době uchovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních informací uvedených na našem webu
7. Publikování dat
Provozovatel nezveřejňuje data získaná v žádném případě.

8. Přenos osobních údajů
Přenos osobních údajů mezi přenesením není prováděn.
9. Práva a povinnosti subjektu údajů
• Zákazník je povinen uvádět pouze plná a pravdivá data.
• Zákazník se zavazuje prosazovat své údaje v případě změny, nejpozději do předložení prvního řádu po změně.
• Zákazník se zavazuje poskytovat osobní údaje třetí strany (jméno, příjmení, telefonní číslo), takže tak činí pouze se svým souhlasem a dotčená osoba si je vědoma postupů, práv a povinností uvedených na této stránce .
• Jako náš klient a subjekt údajů máte právo rozhodnout se o likvidaci svých osobních údajů do stanoveného rozsahu. Níže můžete uplatnit práva:
- Prostřednictvím naší linky zákazníka:+ 420 (2) 25850044;
- E -Mail: info@kocarkysnu.cz;
- Napsáno na adrese provazatela: Baby Webstore S.R.O., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Pokusíme se odpovědět co nejdříve, ale vždy vám odpovíme do 30 dnů od obdržení vaší žádosti.
Platné právní předpisy a regulace GDPR. Zákon vám poskytuje zejména:
Právo na přístup - máte právo požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovány, a pokud ano, získejte kopii těchto údajů a další informace. Pokud o vás dostaneme velké množství dat, můžeme požadovat, abyste určili svůj požadavek na kruh konkrétních dat, které o vás zpracováváme.
Právo na opravu - potřebujeme pouze současné osobní údaje, abychom vás neustále zpracovávali, abyste nás co nejdříve informovali. Pokud o vás zpracováváme nesprávná data, máte právo požadovat, aby byla opravena.
Právo na vymazání - Pokud jsou podmínky článku 14 nařízení. Můžete vyžadovat vymazání vašich osobních údajů. Proto můžete požádat o vymazání, například pokud jste zrušili souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování, nebo pokud nelegálně zpracováváme vaše osobní údaje nebo jsme schválili účelem, pro který zpracováváme, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje a nezpracovávejte je pro ostatní kompatibilní účel. Pokud je nutné prokázat, uplatňovat nebo bránit právní nároky, neodstraníme vaše údaje.
Ze zákona můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Proto můžete požádat například o omezení, například, když protestujete ke správnosti zpracovaných dat nebo pokud je zpracování nezákonné a nechcete, abychom data smazali, ale musíte zpracovat jejich zpracování při cvičení práva. Pokračujeme ve zpracování vašich údajů, pokud existují důvody pro prokázání, uplatňování nebo obranu právních nároků.
Právo na přenositelnost - Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo provedeno za účelem splnění smlouvy uzavřené s vámi a zároveň provedené automatizovanými prostředky, máte právo od nás získat své osobní údaje, které jsme získali, od vás v běžně používaném formátu čitelného stroje. Pokud máte zájem a bude to technicky možné, převedeme vaše osobní údaje přímo na jiného operátora. Toto právo nebude uplatněno pro zpracování prováděného za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
Právo na námitky proti zpracování - pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné pravomoci, která nám byla svěřena, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich legitimních zájmů Nebo legitimní zájmy třetí strany máte právo proti takovému zpracování. Na základě vaší námitky omezíme zpracování osobních údajů a pokud neprokážeme závažné legitimní důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobody nebo důvody pro demonstraci, výkon nebo bránu právní nároky, již nebudeme zpracovávat osobní údaje a smazat vaše osobní údaje. Máte právo promítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování do té míry, že to souvisí s takovým přímým marketingem. Po zvýšení námitek již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem. Právo podat stížnost - pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením. Podle zákona máte právo podat stížnost s jedním z příslušných orgánů dohledu, zejména v členském stavu vašeho obvyklého pobytu, místo práce nebo v okamžiku údajného porušení. Pro území Českej republiky je dozorční orgán Úřadem pro ochranu osobních údajů, registrovaný úřad:
Ppplk. Sochora 27, 170 00 Praha.
Období platnosti vašeho souhlasu
Poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci tohoto článku POS po dobu existence vašeho zákaznického účtu a/nebo za čas nezbytný ke
zpracování vaší objednávky a splnění smluvních a právních závazků souvisejících s vaší objednávkou.
Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli odeslat zasláním písemného oznámení Baby Webstore s.r.o., nebo na e -mailovou
adresu info@kocarkysnu.cz