DĚTSKÝ OBCHOD

Mob.telefón: + 420 (2) 25850044

e-mail: info@kocarkysnu.cz

Zákaznická linka dostupná v pracovní dny od 9 °° hod. do 17 °° hod.

MOŽNOST DORUČENÍ

Ako mám nakupovať?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti  Baby Webshop s.r.o., 811 02 Bratislava, TALLEROVA 4 811 02 , mestská časť Staré mesto,  IČO: 53197739 , DIČ: 2121339341 IČ DPH SK2121339341 , Slovensko

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,Vložka číslo: 147843/B  

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kocarkysnu.cz

1.Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Baby Webshop s.r.o., 811 02 Bratislava, TALLEROVA 4 811 02 , mestská časť Staré mesto,  IČO: 53197739 , DIČ: 2121339341 IČ DPH SK2121339341, Slovensko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdem Nitra, oddíl Sro, vložka č. 38502/N(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kocarkysnu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a .náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními
  podmínkami. Kompletní a úplnou objednávku přijatou elektronicky, Vám i elektronicky potvrdíme.
 2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy.
   Prodávající akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.
   Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti s využitím webového sídla a elektronické pošty. Smlouvou,
  jejímž předmětem je prodej zboží, se rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému.
 3. Prodávajícím potvrzená objednávka je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení objednávky.
 4. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry, váha a jiné údaje uváděné na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů výrobců. Zavazujeme se, že zboží budeme dodávat jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavenými návody.
  Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu, s čímž je výslovně seznámen před odesláním objednávky, uvedený při vytváření objednávky.
 5. Výjimky z výše uvedených nákladů na dopravu
  Vyhrazujeme si právo odeslat určité kategorie výrobků za individuální poplatek za dodání (např. Nábytek, trampolíny a jiné velké a těžké výrobky), což je uvedeno i v produktovém listu.
 6. Prosíme Vás abyste si při přebírání zásilky prohlédli balení. V případě poškození Vás žádáme abyste si s kurýrem vypsali škodní list nebo nějaký jiný doklad, který potvrzuje poškození balíčku.

4. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání. Po 12 hodinové době prodávající začne objednávku vyřizovat a kupující bude o tom informován elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 15 dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanoveními Občanského zákonníka (§1829 a nasl.) a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání. V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje, a to písemně, oznámit to prodávajícímu elektronickou poštou a vrátit zboží na vlastní náklady prodávajícímu bez závad a v původním obalu. Prodávající se zavazuje převzít zboží a po zkontrolování vráceného zboží neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku.
 3. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět na adresu MamaKiddies Slovensko s.r.o., Nánanská cesta 36, ​​943 01 Štúrovo. Při vrácení zasílejte prosím zboží zabalený, nepoškozené včetně přiložené dokumentace, příslušenství a pod.. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky. Při odstoupení od smlouvy zákazník nese veškeré poštovné náklady na vrácení zboží. Zboží nezasílejte na dobírku, takové zásilky nepřebíráme.
 4. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení zásilky.
 5. Finanční prostředky se vracejí na číslo účtu uvedené kupujícím v odstoupení od koupě.
 6. V případě tak zabaleného výrobku, který ze zdravotních nebo hygienických důvodů nelze po otevření a doručení vrátit. Za hygienické výrobky se považují (gumové pleny, noční košile, spodní prádlo, podprsenky, matrace, pleny, dudlíky, dětské lahve, kartáčky na dudlíky, kousátka, ruční odsávačky mléka, vložky do podprsenky, chrániče bradavek, nádoby na mateřské mléko, neelektrické odsávačky mléka, sterilizátory, odsávačky nosu, naše výrobky zabalené v ochranné fólii Např.: teploměr, inhalátor, polštář na kojení, soupravy pro péči.

Formulář na odstoupení od smlouvy

5. Dodací podmínky a termíny

 1. Místo plnění smlouvy se rozumí bydliště / sídlo / kupujícího uvedené ve formuláři objednávky. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů / kurýrní společnost/.
 2. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.
 3. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 4. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době, tj zpravidla od 1-5 dní po přijetí objednávky.
 5. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů pokud z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky. Predávajíci se zavazuje:
  dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k poškození během přepravy.

 
 Prodávající neodpovída za:

opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo přepravní společností,
 opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce,
 za poškození objednávky zaviněné poštou nebo přepravní společností,
 nedodání zboží, které vzniklo vinou dodavatele, případně výrobce v důsledku jakéhokoliv omezení nebo zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

6. Kupní cena a platby

 1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží na dobírku, od kurýra nebo na vybraném místě.
 2. Přehled možných způsobů platby - kupující za dodávku zboží zaplatí:
  a) České GLS - při doručení zboží na dobírku
  b) Prodávajícímu - uhradí kupní cenu na dohodnutém místě
  c) Prodávajícímu - uhradí celou částku bankovním převodem resp. vkladem na bankovní účet před doručením zboží

  Při platbě bankovním převodem nebo vkladem na účet bude zásilka odeslána až po připsání částky na bankovní účet.

    3. Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, prodávající má právo přerušit dodávky zboží do doby, kdy bude celá částka uhrazena.

7. Náklady na doručení zboží a balné

 1. Společnost Baby Webshop s.r.o. si balné neúčtuje.
 2. Rozvoz zboží zajišťuje po celém Slovensku a Česku. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s doručením zboží ve výši stanovené v závislosti na hodnotě objednaného zboží. Cena za doručení zboží je uvedena včetně DPH.
 3. Při osobním odběru se náklady na doručení neúčtují.

8. Záruční podmínky a reklamační řád, doklady

 1. Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují, t.z. doklad o nákupu, návod k použití.
 2. Na zboží zakoupené u společnosti Baby Webshop s.r.o. poskytujeme kupujícímu-fyzické osobě, záruční dobu 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku. Dokladem na uplatnění reklamace je doklad o nákupu a vyplněný záruční list.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené výrobní vadou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným a nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s návodem k použití nebo na vady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
 5. K reklamaci je třeba předložit, případně zaslat zboží, případně část zboží, která se reklamuje. Je třeba přiložit fakturu a originál záruční list. Zboží zašlete nebo doručte na adresu:
  MamaKiddies Slovensko s.r.o., Nánanská cesta 36, ​​943 01 Štúrovo.
 6. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní společností, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží po jeho převzetí od přepravce / kurýra.
 7. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní společnosti.
 8. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, kurýrní společností, je kupující povinen neprodleně ihned po zjištění ohlásit prodávajícímu a přepravní společnosti.
 9. Upozorňujeme kupujících, že kupující je povinen prohlédnout výrobek bezprostředně po jeho převzetí. Je povinen výrobek rozbalit, zkontrolovat jeho kompletnost a všechny jeho součásti. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku nebo obalu výrobku, kupující je
  povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Výhradu ke zboží uvede kupující buď na předávací list, nebo vyhotoví s přepravcem škodní zápis. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Také při zjištění nekompletnosti balení, při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Naší snahou je, aby výrobky byly doručeny bez vad a v pořádku, a tím že máme všechny výrobky pojištěny nemůže být škodní ani kupující ani naše společnost.
 10. V případě, že kupující nesepisuje s dopravcem reklamační protokol, nebo záznam o poškození, kupující je povinen takový výrobek vrátit prodávajícímu, a prodávající sepíše s dopravcem reklamační protokol. Upozorňujeme však, že v takových případech je už velmi obtížné dokázat kdo způsobil mechanické poškození výrobku, nebo jeho nekompletnost, protože dopravce se brání, že kupující převzal od něj kompletní výrobek bez poškození, což potvrdil svým podpisem.
 11. Výrobcovia neustále vyvíjajú / menia svoje výrobky. Webový obchod urobí maximum pre to, aby obrázky zobrazené na webovej stránke odrážali všetky vlastnosti, farby atď. produktu. Z dôvodu možných rozdielov sa pravidlá práva na odstúpenie od zmluvy nezmenia.

9. Ochrana osobních údajú

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kocarkysnu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
 8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Baby Webshop s.r.o., , adresa: 811 02 Bratislava, TALLEROVA 4 811 02 , mestská časť Staré mesto, Slovensko

adresa elektronické pošty info@kocarkysnu.cz, telefon + 420 (2) 25850044.

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů
GDPR / Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR / Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

 

◾Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Baby Webshop s.r.o., 811 02 Bratislava, TALLEROVA 4 811 02 , mestská časť Staré mesto,  IČO: 53197739 , DIČ: 2121339341 IČ DPH SK2121339341, Slovensko (dále jen: „správce“).

◾Kontaktní údaje správce jsou: ◾ Baby Webshop s.r.o., adresa: 811 02 Bratislava, TALLEROVA 4 811 02 , mestská časť Staré mesto, Slovensko

◾email: info@kocikysnov.sk, info@kocarkysnu.cz

◾telefon: +421 911 764 640

◾Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

◾Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

◾Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

◾Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

◾Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je ◾plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

◾oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu  podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

◾Účelem zpracování osobních údajů je ◾vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

◾Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

◾Správce uchovává osobní údaje ◾po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

◾Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

◾Příjemci osobních údajů jsou osoby ◾podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

◾zajišťující služby provozování e-shopu (www.kocikysnov.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

◾zajišťující marketingové služby.

◾Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

◾Za podmínek stanovených v GDPR máte ◾právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

◾právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

◾právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

◾právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

◾právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

◾právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

◾Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

◾Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

◾Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

◾Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

◾Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

◾Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.