DĚTSKÝ OBCHOD

Mob.telefón: + 420 (2) 25850044

e-mail: info@kocarkysnu.cz

Zákaznická linka dostupná v pracovní dny od 9 °° hod. do 17 °° hod.

MOŽNOST DORUČENÍ

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel Baby Webshop s.r.o. se sídlem Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53197739 jako prodejce dětských kočárků a příslušenství pro nejmenší (dále jen "provozovatel") prohlašuje, že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijal vhodná technická a organizační opatření, které deklarují zákonné zpracovávání osobních údajů. Provozovatel dále zveřejnil všechny povinné informace obsažené v nařízení GDPR a zákoně o ochraně osobních údajů a zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv dotazů ze strany dotčené osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotčená osoba dozvědět i telefonicky na: + 420 (2) 25850044, emailem: info@kocarkysnu.cz a na našem webovém sídle https://www.kocarkysnu.cz/  v samostatné sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Níže uvádíme informace o zpracovávání ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

 1. Provozovatel

Baby Webshop s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 53197739

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.

2. Zprostředkovatelé

Provozovatel může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dotčených osob i prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří jsou pověřeni zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení GDPR.

Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje dotčených osob jménem Provozovatele. Zpracování osobních údajů prostřednictvím zprostředkovatele nemá negativní vliv na výkon a uplatňování práv dotčené osoby. Provozovatel využívá jen zprostředkovatele poskytujících přiměřené technické, organizační a další opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla v plném rozsahu zajištěna ochrana práv dotčené osoby.

Provozovatel při zpracovávání osobních údajů dotčených osob využívá následující kategorie zprostředkovatelů:
• společnosti zajišťující dodávky technického řešení, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémů používaných Provozovatelem
• společnosti zajišťující dopravu - kurýrní služby
• společnost zabezpečující služby v oblasti účetnictví a daňových povinností

3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Jako provozovatel získáváme od Vás pouze ty údaje, které nezbytně potřebujeme na poskytnutí plnohodnotné služby v rámci dodání produktů Vámi vybraných prostřednictvím elektronického nákupu, případně při využití jiné formy komunikace, a to písemně, osobně v místě provozovatele nebo telefonicky a také za účelem poskytování kvalitní klientské podpory a servisu. Účely a právní základy zpracovávání osobních údajů při procesních krocích jsou:

 • Zpracování údajů za účelem registrace uživatelského konta
  Na našem webovém sídle máte možnost registrace uživatelského konta, jehož prostřednictvím můžete snadněji nakupovat a máte k dispozici evidenci všech realizovaných nákupů na jednom místě. Přijímání a zpracování osobních údajů za tímto účelem probíhá ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů - konkrétně na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem registrace uživatelského konta. Svůj souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

  • Zpracování údajů za účelem vytvoření a přijetí objednávky z Vaší strany
  Přijímání a zpracování osobních údajů prostřednictvím Vámi vytvořené objednávky - elektronicky, osobně, telefonicky nebo písemně probíhá ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů - kdy zpracování údajů je nezbytné k provádění potřebných opatření dle Vašich požadavků jako dotčené osoby před uzavřením smluvního vztahu, čili během procesu předsmluvního vztahu.

  • Zpracování údajů za účelem vyřízení objednávky a to doručení zakoupených produktů
  Přijímání a zpracování osobních údajů za účelem vyřízení objednávky ve formě doručení vybraných a zakoupených produktů probíhá ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů - kde takové zpracování je nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, jejíž stranou jste Vy jako klient. Osobní údaje v rozsahu této smlouvy zpracováváme dále také pro účely vzájemné komunikace a také na plnění povinností a uplatňování práv z tohoto smluvního vztahu.

 • Zpracování údajů za účelem získávání aktuálních informací formou - Newsletter
  Na našem webovém sídle máte možnost registrace Vaší e-mailové adresy, pokud byste měli zájem být včas informováni o našich novinkách a aktuálních akcích v rámci poskytování služeb. Přijímání a zpracování osobních údajů za tímto účelem probíhá ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů - konkrétně na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů v zájmu získávat aktuální novinky formou elektronické pošty na poskytnutou e-mailovou adresu. Svůj souhlas máte možnost kdykoliv odvolat.

  • Kontaktní formulář nebo poptávky jinou formou
  V případě, že nás budete chtít kontaktovat přes kontaktní formulář, napsat nám Váš názor, hodnocení, případně řešit jiný vzniklý problém, můžete se s námi spojit a my Vám rádi pomůžeme. Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaše kontaktní osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů. Našim oprávněným zájmem je v tomto případě pomoci svým klientům, ale také vybavit otázky, případně žádosti nebo stížnosti třetích osob. Takové zpracování máte právo kdykoliv namítat.
 1. Seznam zpracovávaných osobních údajů

V závislosti na konkrétním účelu zpracování zpracováváme různé kategorie Vašich osobních údajů, konkrétně:    

 • a, Registrace uživatelského konta

– e-mail, přihlašovací heslo, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresa bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro potřeby doručování zásilky

 • b, Vytváření a přijímání objednávky / vyřizování objednávky ve formě dodání služby a zboží
  – jméno a příjmení, adresa bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro potřeby doručování zásilky, telefonní číslo, e-mail.

 • c, Registrace a odběr newsletterů
  e-mail.

 • d, Kontaktní formulář nebo poptávka jinou formou

 – jméno, e-mail, text zprávy, ve výjimečných případech telefonní číslo.

 1. Bezpečné internetové bankovnictví

Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečených stránkách platební brány Borgun.
S Vašimi citlivými platebními údaji nepřicházíme do styku - dozvíme se jen úspěšný nebo neúspěšný výsledek transakce.

 1. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - v rámci plnění závazků provozovatele Baby Webshop s.r.o. vůči objednatelům a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely dodání našich služeb ve smyslu zákona č. 431/2002 Z. z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových předpisů zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů, zákon č. 563/2009 Z. z. o správě daní a pod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem registrace a vytvoření uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek zpracováváme údaje po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů Realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávat - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.

Osobní údaje zpracovávané ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podanou poptávku / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta / dotčené osoby, po vybavení nebyly následně postoupeny do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.

Jako Provozovatel zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co: byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a Provozovatelem; a / nebo

- zanikly všechny Vaše závazky vůči Provozovateli; a / nebo
- byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo
- byly vypořádány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem; a / nebo
- byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo
- uplynula lhůta, na kterou byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo
- bylo vyhověno žádosti dotčené osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo
- nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;
- a současně netrvá oprávněný zájem Provozovatele, zanikly všechny povinnosti Provozovatele stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme na žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotčenou osobu, které náhodně získané osobní údaje patří, o jejich náhodném získání a podle povahy případu jí poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad její osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle

7. Zveřejnění údajů
Provozovatel získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

 1. Přeshraniční přenos osobních údajů
  Přeshraniční přenos osobních údajů probíhá výlučně do Slovenské republiky, jelikož sídlo a sklad provozovatele se nachází na Slovensku.
 2. Práva a povinnosti dotčené osoby
 • Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
 • Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotčená osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • Jako náš klient a dotčená osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete:
  - Prostřednictvím naší zákaznické linky: + 420 (2) 25850044;
  - Prostřednictvím elektronické pošty: info@cz;
  - Písemně na adrese Provozovatele: Baby Webshop s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve jak nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz – Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, na který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání – Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost – Pokud je zpracovávání založeno na Vašem souhlasu nebo prováděno za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracovávání vykonávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracovávání – Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat proti takovému zpracovávání. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

 

Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracovávání. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

 1. Kontaktní údaje Úřadu a odpovědné osoby

Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Podatelna:

pondelí – čtvrtek: 8:00 - 15:00

pátek: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultace v oblasti ochrany osobních údajů:
Úterý a Čtvrtek od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát předsedy úřadu +421 2 323 132 11

Sekretariát úřadu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Mluvčí:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail :

a) obecně: dozor@pdp.gov.sk

b) pro poskytování informací podle zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) pro podávání žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 211/2000 Z. z. o svobodném přístupu k informacím využijte on-line formulář.

e) emailová adresa, jejímž prostřednictvím Vám bude Úřad poskytovat poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Je určena pro děti, mládež, studenty, učitele, rodiče, kteří mají podezření, že jejich osobní údaje byly zneužity: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů naleznete na webovém sídle Úřadu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

 1. Zabezpečení webového sídla

Naše Webové sídlo používá při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

12. Zásady používání souborů cookies


V souladu s §55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) přesněji do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, datum svého vzniku a informace pomocí kterých si umí stránka "všimnout" určité vstupy, nastavení a preference (například přihlášení, řeč, velikost písma a jiné preference zobrazování) během určitého času, takže je nemusíte při následujících návštěvách nebo při pohybu na stránce nanovo zadávat. Cookies mohou také sloužit k zachycení toho, jak stránku používáte, a na její analýzu. Existují tzv. session cookies, které se vymažou po zavření okna prohlížeče, a tzv. permanentní cookies, které se ukládají během delšího časového období na Vašem harddisku a až po uplynutí určeného času je prohlížeč vymaže.

 

Proč používáme cookies a jaký je jejich právní základ?

 

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim zájmům a potřebám, zlepšovat jejich strukturu a obsah, jakož i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Jako Provozovatel Vaše údaje získané používáním cookies nepoužíváme jako kontaktní údaje na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies zpracovávají údaje, dochází ke zpracovávání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě uděleného souhlasu za účelem zachování co nejlepší funkcionality a optimalizaci internetové stránky.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automaticky zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě "pomoc" každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.